SHABBAT, 29 Heshvan 5778 — יוֹם שַׁבָּת כט חֶשְׁוָן ה' תשעח Saturday, 18 November 2017
Garrett Smith
Psalms 130 — Yom Kippur

Picture 1