SHABBAT, 29 Heshvan 5778 — יוֹם שַׁבָּת כט חֶשְׁוָן ה' תשעח Saturday, 18 November 2017
Garrett Smith
Rosh HaShanah Message

Picture 1